פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אילן הלויפרטי יצירת קשר:

שד שאול מלך 8, תל אביב

בית אמות משפט (קומה 8)

טל’ 077-9974772

מידע חשוב נוסף

דחיית תביעה לפינוי מושכר

תפקידו של חוזה שכירות הוא להסדיר את מערכת היחסים שבין משכיר לשוכר. אולם לא פעם הגיעו לפתחו של בית המשפט תביעות לפינוי מושכר כנגד שוכרים בטענה שהפרו את החוזה.

דחיית תביעה לפינוי מושכר

בחוזה השכירות שזורים יחדיו ההוראות אשר הצדדים מבקשים להחיל עליהם למשך תקופת השכירות כמו לדוגמה דמי השכירות, אחריות לתיקונים, אופן השימוש במושכר ועוד. בנוסף לכך הצדדים לחוזה יכולים להגדיר אלו הוראות מהוראות החוזה יחשבו ליסודיות וכי הפרתם תזכה את הצד הנפגע בפיצוי או בסעד אחר.

הסעד המרכזי העומד למשכירים בחוזה שכירות הוא פינוי השוכר מהמושכר. כך יכול המשכיר לתבוע את פינוי המושכר מהשוכר במידה וזה ופעל בניגוד להוראה יסודית בחוזה.

למשל, מקרה בו קבוע בחוזה כי כל שינוי במושכר ייעשה בהסכמת המשכיר מראש ובכתב, ובניגוד לכך, השוכר ביצע על דעת עצמו שינוי מהותי במושכר. מצב זה עשוי להוות הפרה יסודית של חוזה השכירות ולהקנות למשכיר עילה לביטול חוזה השכירות ולממש זאת באמצעות הגשת תביעה לפינוי מושכר, במידה והשוכר מסרב להתפנות.

חשוב לציין שלא ניתן לקבוע בחוזה כי כל הוראותיו, ללא הבחנה בניהם, יחשבו להוראות יסודיות אשר הפרתן תיחשב להפרה יסודית. החוק קובע כי לא יהיה לכך תוקף אפילו אם הדבר היה סביר בעת כריתת החוזה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

הפרת חוזה יסודית לעומת הפרת חוזה לא יסודית.

כאמור חייבת להיות הבחנה בחוזה בין ההוראות היסודיות ובין אלו שלאו ולא ניתן לכרות חוזה שכל הפרה שלו תיחשב ליסודית.

הפרת חוזה יסודית היא הפרה שהוגדרה מראש ככזו וכן שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה מלכתחילה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה. המשמעות היא כי מקום בו הופר חוזה בהפרה יסודית, הדבר מעניק זכות ביטול עבור הצד שנפגע.

לעומת זאת, מקום ומדובר בהפרת חוזה לא יסודית, על הצד שנפגע לתת הזדמנות לצד המפר לתקן זאת תוך זמן סביר, ורק במידה והדבר לא תוקן, יהיה רשאי הוא לדרוש את ביטול החוזה.

המשמעויות של כך בתביעה לפינוי מושכר

כאמור בחוזה שכירות הסעד המרכזי העומד לצדדים מקום בו מדובר בהפרת חוזה יסודית הוא ביטול ההסכם ופינוי המושכר. אולם לא פעם נתקלים המשכירים בהתנגדות מצדם של השוכרים אשר מסרבים לפנות את המושכר.

במקרים כאלו עומדת לרשות המשכירים האפשרות להגיש תביעה לפינוי מושכר. מדובר בהליך מהיר ולא מורכב להוכחה אשר מסייע הלכה למעשה לבטל את החוזה ולהשיב את המושכר לידי המשכיר. עם זאת, במקרה בו נוסח חוזה ללא הבחנה ונקבע בו שכל הוראותיו ייחשבו ליסודיות אזי עשוי בית המשפט לדחות את תביעת המשכיר לפינוי המושכר.

כך וכאשר נדרש בית המשפט להכריע במסגרת תביעה לפינוי מושכר, הוא יבחן תחילה את הוראות החוזה וכן את ההוראות היסודיות שבו. ככל שמצא בית המשפט כי ההפרה איננה יסודית ואף ניתנת לתיקון או אם המשכיר מצדו נוהג שלא בתום לב במסגרת יחסיו החוזיים עם השוכר יורה בית המשפט על דחיית התביעה לפינוי המושכר מהשוכר.

סיכום: תביעה לפינוי מושכר הנה הלכה למעשה נקיטה בהליך הנועד להביא את חוזה השכירות לסיומו. בית המשפט מעניק את הסעד מקום בו מצא כי אכן חוזה השכירות הופר הפרה יסודית אשר אילו ידע המשכיר מראש את דבר הפרתה ותוצאותיה לא היה מתקשר בחוזה. מנגד, לא ניתן לקבוע כי כל הוראות החוזה יחשבו ליסודיות וכי מקום בו ההפרה ניתנת לתיקון, הצד הנפגע חייב לאפשר זאת בטרם יביא את החוזה לכדי ביטול.

*אין לראות בתוכן של אתר תמ”א 38 כדי המלצה או חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ עם עורך דין. מי שעושה שימוש בתוכן, עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף